✔Design Architecture – Shiroiya Hotel in Maebashi, Gunma

7 sec read

Shiroiya Hotel in Maebashi Gunma

Shiroiya Hotel in Maebashi, Gunma, #Japan was designed by Sou Fujimoto Architects @sou_fujimoto.

Collaborators: Jasper Morrison, Michele de Lucchi, Leandro Erlich, Lawrence Weiner, Hiroshi Sugimoto, Tatsuo Miyajima, Yoko Ando, Ryan Gander, Hiraku Suzuki.

Shiroiya Hotel 10
Shiroiya Hotel
Shiroiya Hotel 2
Shiroiya Hotel 3
Shiroiya Hotel 4
Shiroiya Hotel 5
Shiroiya Hotel 6
Shiroiya Hotel 7
Shiroiya Hotel 8
Shiroiya Hotel 9 1